Лот: 75
Сретко Дивјан
Атеље
пастел на картону, 73x103
Потпис: на полеђини.
Почетна цена:
350 €
34. АУКЦИЈА слика, цртежа и графика, 17. мај. 2018.
тел: 064/ 31 65 909